21&22/06/24

PAKT Foundation, Zeeburgerpad 53, 1019 AB, Amsterdam.  Tickets.

NL   

We nodigen je graag uit voor Performing Sovereignty, een onvergetelijke performance avond op vrijdag 21 juni en tentoonstelling op 22 juni. Performing Sovereignty brengt het werk van vier uitzonderlijke internationale kunstenaars samen: Rachel Monosov, Buhlebezwe Siwani, Göksu Kunak en Johannes Büttner. 

PROGRAMMA:

Vrijdag, 21 juni: Performance night, deuren open 19:00, start 19:30 - 22:00
Entree 8 euro inclusief een drankje

Zaterdag, 22 juni: Tentoonstelling, 14:00 - 18:00
Gratis entree, extra performance Rachel Monosov om 16:00

De kunstenaars belichten in hun werk de complexiteit van lichamen, identiteit en grondgebied door middel van performances en diverse persoonlijke perspectieven. Hiermee bieden ze diepgaande reflecties op voorouderlijke geschiedenis, de relatie tussen lichaam en natiestaat, en de verbanden tussen land en identiteit. Ze nodigen ons uit om na te denken over onze relatie tot ons lichaam, ons land en onze geschiedenis, en hoe deze aspecten ons collectieve verhaal vormgeven. Elke performance biedt een unieke verkenning van persoonlijke, culturele en politieke thema's, van spirituele reinigingsrituelen tot geopolitieke machtsstrijd, herinneringen aan het Turkije van de jaren '80 en '90 en de wereld van soevereine individuen. Op zaterdag kun je een tentoonstelling van de sporen van de performances bezoeken, met een extra activatie van het werk van Rachel Monosov om 16:00. 

Göksu Kunak, AN(A)KARA, Migros Museum, 2023. Photo: Studio Stucky.

Buhlebezwe Siwani's Inhlambuluko is een performance die draait om reinigingsceremonies die ruimtes en het lichaam genezen en openstellen. Met behulp van medicinale planten en geluid is de performance bedoeld als een meditatieve ervaring die geworteld is in de relatie tussen lichaam en fysieke ruimte, waarbij deelnemers zich kunnen openstellen en zowel voorouderlijk als spiritueel kwetsbaar kunnen zijn. De performance biedt een reflectie op de eigen afkomst, waarbij genezingsmethoden worden ingezet om een verbinding te maken tussen verleden en heden in een spiritueel en mentaal landschap.

In Dead Earth, A Place of No Escape onderzoekt Rachel Monosov hoe geopolitieke machtsstrijd zich manifesteert door middel van controle over land en middelen, de implementatie van nationaal of raciaal gesegregeerde arbeid, het manipuleren van ruïnelocaties om ze te veranderen in bossen, en het ontzeggen van erkenning van inheemse landrechten via juridische middelen. Haar werk omvat een sculpturale installatie die wordt geactiveerd door performatieve interventies, geregisseerd door de kunstenaar in samenwerking met performers Camilla Brogaard, Rachell Bo Clark en operazangeres Julia Shelkovskaia.

Rachel Monosov, Dead Earth, A Place of No Escape, Centrum Berlin, 2023. Photo: Alana Naumann.

Göksu Kunak's AN(A)KARA neemt je mee naar een gedegenereerde utopie, een reis naar een samenleving tussen tijden - met alle verliezen van dien. Deze sci-fi tv-variétéshow verkent de late moderniteit van Turkije, met speciale aandacht voor Ankara en de lichamen van neoliberale tv-hosts als instrumenten voor nationalistische propaganda. Kunak onderzoekt de vervanging van het ideaal van de NIEUWE MAN door shapewear ondergoed en analyseert de verschuiving van kısmet naar het hoge tempo van de moderniteit. In AN(A)KARA komen herinneringen en verwarringen van een moslimkind naar voren als stemmen en objecten uit het verleden van de jaren 1980 en 1990. De performance biedt een overzicht van deze kenmerkende periode van Turkije, en adresseert tegelijkertijd clichés, conflicten tussen Oost en West, en voortdurende (zelf-)censuur. 

Het nieuwste werk van Johannes Büttner duikt in de wereld van soevereine individuen in Europa en richt zich op 'Liberland'. Büttner verkent een "terra nullius" regio tussen Servië en Kroatië en onderzoekt pogingen om een anarcho-kapitalistische staat op te richten, waarbij instellingen zoals politie en onderwijs worden geprivatiseerd om de macht te concentreren onder de economisch sterksten. Als performer, maker van ruimtelijke installaties, muzikant en videokunstenaar staat Büttner bekend om zijn vermogen om maatschappelijke kwesties te belichten en te onderzoeken, en zijn nieuwste project is daarop geen uitzondering. Büttner nodigt ons uit in de wereld van soevereinen, degenen die zich buiten de autoriteit van de staat plaatsen en hun eigen regels en wetten volgen. In meerdere expedities verkent Büttner hun motieven en overtuigingen, die een breed scala aan ideologieën en motivaties kunnen omvatten. Zijn project voor Time Crystals omvat een installatie met sculpturen van woonkamerkasten, luxe klokken en magnetrons die reageren op cryptocurrency Ethereum en medische zuurstofvoorraden.

Time Crystals 2: Performing Sovereignty is gecureerd door Suzanne Wallinga, in gesprek met Peter van den Hoogen en is een productie van Surreal Projects, met ondersteuning van het Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Cultuurfonds.

Johannes Büttner, Terra Nullius, video still, 2024.

EN   

We are excited to invite you to Performing Sovereignty—an unforgettable event featuring a performance evening on Friday, June 21, and an exhibition on Saturday, June 22. Performing Sovereignty presents the work of four exceptional artists: Rachel Monosov, Buhlebezwe Siwani, Göksu Kunak, and Johannes Büttner. 

PROGRAM:

Friday, 21 June: Performance night , doors open 7PM, start 7:30PM  - 10PM
Entrance 8 euros including one drink

Saturday, 22 June: Exhibition 2PM - 6PM
Free entrance, extra performance Rachel Monosov at 4PM

In their work, the artists explore the complexity of bodies, identity and territory through performance and different personal perspectives. In doing so, they offer profound reflections on ancestral history, the relationship between body and nation-state, and the connections between land and identity. The artists invite us to consider how we relate to our bodies, our land and our history, and how these aspects shape our collective narrative. Each artist presents a unique exploration of personal, cultural, and political themes—from spiritual cleansing rituals to geopolitical power struggles, memories of 1980s and 1990s Turkey, and the concept of sovereign individuals. On Saturday, visit the exhibition to see the traces of these powerful performances. Additionally, don't miss the special activation of Rachel Monosov's work at 4PM.

Buhlebezwe Siwani. Inhlambuluko, still taken from documentation Gwangju Biennial, 2023.

Buhlebezwe Siwani’s Inhlambuluko is a performance centered around cleansing ceremonies that heal and open up spaces and the body. Using medicinal plants and sound, the performance is meant to be a meditation rooted in the way of negotiating the body and one's physical space in a tender way, allowing oneself to open up and be ancestrally and spiritually vulnerable. This performance is a meditation on one's own ancestry using healing methodologies to move between the past and present in a spiritual and cognitive landscape.

In Dead Earth, A Place of No Escape, Rachel Monosov threads together how geopolitical power struggle takes shape by control of land and resources, implementing nationally or racially segregated labor, manipulating locations of ruins, transforming them into forests, and denying recognition of native land rights through legal means. The work consists of a sculptural installation which is activated by performative interventions choreographed by the artist in collaboration with performers Camilla Brogaard, Rachell Bo Clark, and the opera singer Julia Shelkovskaia.

Rachel Monosov, Dead Earth, A Place of No Escape, documentation, 2023. © Alana Naumann

In Göksu Kunak’s AN(A)KARA, memories and confusions of a Muslim child appear as voices and objects speaking from a past of the 1980s and 1990s. While the performance gives an overview of this distinctive era of Turkey, the artist simultaneously addresses the clichés and clashes about the East-and-West and the ever-present (self-)censorship. Kunak explores Turkey's late modernity with a particular focus on the city of Ankara, and the bodies of the neoliberal TV hosts that are like monumental statues as they embody nationalist ideologies, serving as instruments of propaganda. The performance also explores the shift in a concept of time: from kısmet, the idea that fate predetermines a person's path, to the clocked fast pace of modernity and the friction in between. 

Johannes Büttner's latest work delves into the world of sovereign individuals across Europe, focusing on 'Liberland'. Exploring a "terra nullius" region between Serbia and Croatia, Büttner investigates efforts to establish an anarcho-capitalist state, privatizing institutions like police and education to concentrate power among the economically strongest. As a performer, creator of spatial installations, musician, and video artist, Büttner is known for his ability to shed light on and explore societal issues, and his newest project is no exception. His project for Time Crystals includes an installation featuring walls from living room closets, luxury clocks, and microwaves responsive to Ethereum cryptocurrency and medical oxygen stocks.

Time Crystals 2: Performing Sovereignty is curated by Suzanne Wallinga, in conversation with Peter van den Hoogen and is a Surreal Projects production, with support from the Mondriaan Fund, Amsterdam Fund for the Arts, and Culture Fund.